TJ LTC PODEBRADY z. s.
tenisový klub
Jana Opletala 845
290 01 Poděbrady lll
lČ: 005 07 491
Telefon : 325 612 302
Mobil.tel. 605 183 881 Web: : www.ltcpodebrady.cz
E-mail: : info@ltcpodebrady.cz

 

POZVÁNKA
Správní rada TJ LTC Poděbrady, z.s. tínto svolává řádnou volební valnou hromadu TJ LTC
Poděbrady z.s. na neděli dne 18.března 2018 od l7.00 do klubovny na tenise.

 

Pořad jednání:
I. Zahájení
2. Volba orgánů valné hromady
3. Schválení programu VH
4. Zpráva o činnosti za r.2017 a za období 2015 - 2017
5. Zpráva o hospodaření za r. 2017
6. Zpráva revizní komise za rok 20l7
7. Diskuse
8. Plán činnosti na r. 2018
9. Návrh rozpočtu vč. finančních poplatků na r. 2018
10. Diskuse
11. Volby členů Správní rady
12. Volby členů revizní komise
13. Volba předsedů SR a RK
14. Zpráva mandátové komise
15. Zpráva volební komise
16. Zpráva návrhové komise - usnesení
17. Závér
Upozorňujeme členv TJ LTC. že bezprostřeclně po termínu Valné hromady. lze hradit členský
příspěvek na rok 2018 i kredity na hru na našich venkovních dvorcích v roce 2018. Týto
finanční poplatky pro rok 2018 nedoznaly žádných podstatných změn. Veškeré podrobné informace po
Valné hromadě budou uvedeny na našem webu www.ltcpodebrady.cz


Ing.Vladimír Vrchota
předseda Správní rady
TJ LTC Poděbrady z.s.
tenisový klub

 

 

© LTC Poděbrady