Zápis ze schůze valné hromady spolku TJ LTC Poděbrady

 

 

Dne 20. 3. 2016 proběhla schůze valné hromady spolku TJ LTC Poděbrady (dále jen „spolek“). Schůze byla svolána 14 dnů před konáním valné hromady předsedou Správní rady spolku a zúčastnily se jí osoby uvedené na připojené listině přítomných.

 

Na programu schůze byly zařazeny tyto body:

1. Sepsání listiny přítomných

2. Slovo členů Správní rady

3. Schválení stanov

4. Určení osoby oprávněné podat návrh na zápis změn do spolkového rejstříku

 

Ad 1)

Členové spolku, kteří se dostavili na schůzi, se zapsali do listiny přítomných a podepsali k údaji o svém jménu a bydlišti nebo sídlu. Listina přítomných tvoří přílohu tohoto zápisu.

 

Ad 2)

Určený člen Správní rady sdělil valné hromadě počet přítomných a konstatoval, že na schůzi valné hromady se nedostavilo více než 2/3 členů spolku. Začátek valné hromady byl v souladu s platnými stanovami spolku posunut o 30 minut. Po 30 minutách bylo tudíž možné jednat podle původního programu bez ohledu na počet přítomných členů (valná hromada byla tudíž usnášeníschopná).

 

Ad 3)

Určený člen Správní rady přítomné seznámil s důvody pro přijetí nových stanov spolku. Přítomní se usnesli, že schvalují stanovy ve znění, které tvoří přílohu tohoto zápisu. Pro byli 23 přítomní, proti 0, zdrželo se 0. Stanovy tak byly usnesením valné hromady schváleny v podobě, která tvoří přílohu tohoto zápisu.

 

Ad 4)

Podáním návrhu na zápis změn do spolkového rejstříku byl z usnesení schůze pověřen Ing. Vladimír Vrchota.

 

 

V Poděbradech dne 20. 3. 2016

 

 

 

……………………… …….………………………

Zápis pořídil: Václav Zítko Ověřil: Pavel Bažant

 

 

© LTC Poděbrady