TJ LTC Poděbrady z.s.

tenisový klub

U s n e s e n í

z    V a l n é    h r o m a d y

konané dne 17. března 2019

V a l n á   h r o m a d a 

 

A.   Schvaluje

1. Orgány valné hromady

 

řídící VH     : Václav Zítko

zapisovatel : Václav Zítko


2. Volbu komisí

 

mandátová:  Jiřina Pohořálková, RadkaVrchotová

návrhovou:   Jiří Simandl, Pavel Schuster

3. Program valné hromady
4. Změna členské základny

 

4.1. Nové členy: celkem v počtu  6  členů

4.2.  Nové členy-čekatelé: celkem v počtu  43  členů - čekatelů

4.3. Ukončené členství: celkem v počtu 20  členů.

4.4. Ukončené členství-čekatelé: celkem v počtu 22 členů-čekatelů

Konkrétní jména viz příloha č. 2

4.5. Celkový počet členů k 31.12.2018: 322 z toho: 155 členů-čekatelů do 18-ti let a 167 členů

5.    Zprávu o činnosti TJ LTC za rok 2018 včetně plnění rozpočtu

6.    Zprávu o hospodaření TJ LTC za rok 2018

7.    Rámcový plán činnosti na rok 2019 vč. termínové listiny na rok 2019

8.    Finanční rozpočet na rok 2019

9.    Finanční poplatky včetně schválených změn pro rok  2019 (zvýšení kreditů o 5 Kč)

a rok 2020 (zvýšení kreditů pro členy o dalších 5 Kč)

 

 

B.  Bere na vědomí

  1. Informaci o splnění usnesení z valné hromady konané v roce 2018
  2. Zprávu revizní komise k hospodaření a řídící činnosti Správní rady za rok 2018 včetně jejich závěrů.

 

 

C.  Ukládá Správní radě

  1. Projednat veškeré podnětné náměty, které zazněly v diskusi a zaujmout k nim stanovisko na nejbližším zasedání.
  2. Zabezpečit činnost TJ LTC v roce 2019 ve smyslu schváleného rámcového plánu činnosti, termínové listiny a finančního rozpočtu.
  3. Zprovoznit přetlakovou tenisovou halu na další 11.sezónu do termínu  20. 10. 2019.
  4. Prověřit a upřesnit organizační řád pro letní sezónu ve smyslu připomínek v diskusi.

 

C.  Ukládá sekretariátu TJ LTC


1.  Zajistit plán činnosti a akce dle schválené termínové listiny na rok 2019

2.  Pravidelně aktualizovat webové stránky a Facebook .

3.  Zajistit další kooperaci s Městskou realitní, a.s. při zajišťování údržby v roce 2019

a dalších letech.

4. Připravit termínovou listinu na zimní halovou sezónu 2019/2020

 

Toto usnesení bylo schváleno všemi přítomnými členy.

Počet členů – voličů: 167 členů

Počet přítomných:  30 členů, tj.  18,0 % účasti

 

 

Příloha č. 1  prezenční listina přítomných na VH

2. změny členské základny v roce 2018

3. členská základna – stavy a jmenovitý seznam členů k 31.12.2018

 

V Poděbradech dne 19. 3. 2019

Zpracoval: Václav Zítko

 

 

 

Ing. Vladimír   V r c h o t a 

předseda Správní rady

TJ LTC Poděbrady z.s.

 

© LTC Poděbrady