Interní pokyn č. 1/2022  Brigádnická činnost


  1. Brigádnická povinnost – od 1. 3. 2022

 

1.1.        Brigádnická povinnost je stanovena pro všechny členy klubu věkové kategorie 15 – 65 let včetně, a to v rozsahu 5 hodin. Pro ostatní členy klubu jsou brigádní hodiny dobrovolné. Termín pro odpracování brigádnických hodin je do 23.10.2022.

 

1.2.

Dle počasí bude v průběhu měsíce března v tenisovém areálu organizovat správce areálu Martin Lebeda – tel. 722 748 646 brigádnickou činnost.

Sledujte prosím aktuální informace na vývěskách a na webových stránkách klubu.

 

Brigádnickou činnost organizuje a řídí správce Martin Lebeda, u kterého se zájemce o brigádu přihlásí. Jmenovaný správce určí termín, kdy a co konkrétně  dotyčný zájemce o brigádu bude dělat a spolu s brigádníkem  tuto činnost po skončení zaznamená do příslušného přehledu o brigádnické činnosti.

 

Ukončení brigádnické činnosti dle interního pokynu je do  25. 10.  2022 Po uvedeném datu správce Martin Lebeda předá sekretariátu seznam členů, kteří odpracovali stanovený (alikvotní) počet brigádnických hodin. Sekretariát bude následně informovat členy o nutnosti uhradit částku 500,- Kč (případně alikvotní část) za nesplněnou povinnost brigádnické činnosti.

Upozornění:

Neodpracování brigád nebo nezaplacení poplatku za neodpracované hodiny nebude člen klubu, bez výjimky, připuštěn k tréninku či hře na dvorci.

Člen má možnost úhrady plné částky (500,-Kč) předem v případě, že nebude na odpracování brigádnických hodin reflektovat.

 

V roce 2022 se vztahuje výše uvedená brigádnická povinnost pro členy narozené

v roce 1957 – 2007 včetně.

 

V Poděbradech dne 24. 3. 2022

Zpracoval: Vladimír Vrchota

 

Schváleno na jednání Správní rady dne: 24. 3. 2022

Schváleno Valnou hromadou dne: 27. 3. 2022

 

 

Ing. Vladimír  V r c h o t a

předseda Správní rady

TJ LTC Poděbrady z. s.

 

© LTC Poděbrady