ORGANIZAČNÍ ŘÁD TJ LTC Poděbrady z.s.


A. PROVOZ NA VENKOVNÍCH DVORCÍCH 2019


I. Úvod

Organizační řád je závazný pro všechny členy, čekatele členství, čestné členy, zaměstnance i hosty TJ LTC Poděbrady z.s. (dále jen LTC) a návštěvníky areálu LTC.

 

II. Poplatky a příspěvky

1. Vstupní poplatek je nezbytnou podmínkou pro členství v LTC. Jeho výši schvaluje Valná hromada na návrh Správní rady.

2. Pokud dojde k ukončení členství v LTC, musí být při opětovném vstupu do LTC uhrazen aktuální vstupní poplatek není-li

stanoveno jinak.

3. Členský příspěvek platí všichni členové LTC, čekatelé členství i čestní členové, vždy za kalendářní rok.

4. Při neuhrazení členského příspěvku do 30. 6. musí být dotčený člen písemně vyrozuměn sekretariátem LTC o nutnosti

uhradit členský příspěvek.

5. Neuhrazení členského příspěvku do 31.12. běžného roku má za následek ukončení členství dle Stanov LTC.

6. Hrací poplatek platí všichni členové a čekatelé členství LTC i hosté, kteří hodlají v běžném roce využívat tenisové dvorce ke

hře. Jeho výši schvaluje Valná hromada.

7. Poplatek za skřínku stanovuje Správní rada LTC a platí jej zájemce na dobu celého kalendářního roku.

8. Poplatek za pronájem dvorce vychází z hodinové sazby za dvorec, kterou na návrh Správní rady schvaluje Valná hromada.

Částku lze dělit podle stanovených pravidel mezi účastníky hry.

9. Všechny poplatky jsou vratné pouze ve výjimečných případech (např. dlouhodobé onemocnění). Výši vratky schvaluje

Správní rada.

 

III. Úhrada poplatků, pronájem

1. O změně částek za finanční poplatky může rozhodnout pouze Valná hromada.

2. Uhrazený hrací poplatek nebo pronájem dvorce opravňuje plátce k tenisové hře a k využívání příslušných šaten vč.

sociálního zázemí v budově LTC.

3. Hrací poplatky členů, čekatelů členství LTC se hradí přednostně bezhotovostně na účet LTC nebo osobně v sekretariátu

LTC.

4. Po uhrazení hracích poplatků bude přidělen členovi nebo čekateli členství odpovídající počet hracích kreditů.

5. Hosté platí hrací poplatek předem u pověřené osoby (správce, sekretář LTC) ve stanovené výši.

6. V odůvodněných, jednotlivých případech může Správní rada mimořádně snížit nebo prominout výši hracích poplatků a musí

o tom informovat sekretariát LTC.

7. Dlouhodobé pronájmy a pronájmy při jednorázových akcích zajišťuje sekretariát LTC, na nejbližším zasedání informuje

Správní radu.

 

IV. Využití areálu

1. Hrací dobu stanovuje Správní rada LTC, resp. sekretariát LTC.

2. Hráči nastupují ke hře ve vhodné obuvi a oblečení, dodržují běžné zásady slušnosti ohleduplnosti, zejména dbají, aby

nerušili hráče na ostatních dvorcích.

3. Po skončení hry jsou hráči povinni upravit dvorec do provozuschopného stavu.

4. Členové LTC mohou po předchozím souhlasu Správní rady, resp. sekretariátu za úplatu pořádat nevýdělečné sportovní

a společenské akce tak, aby nenarušily sportovní činnost ostatních.

5. O způsobilosti ke hře na dvorcích primárně rozhoduje správce, respektive pracovník  sekretariátu, příp. člen Správní rady

LTC.

 

V. Obsazování dvorců

1. Obsazenost dvorců je zveřejněna na www.ltcpodebrady.cz v odkazu „rezervace dvorců“.

2. Členové a čekatelé členství LTC si rezervují dvorce pouze on-line systémem. Na webu www.ltcpodebrady.cz je uveden

přesný postup rezervace.

3. Přihlášení do on-line systému je možné výhradně jménem (e-mail) a heslem, které si člen určil a nahlásil prostřednictvím

sekretariátu správci systému.

4. Za hosty rezervuje dvorec správce příp. pracovník sekretariátu LTC.

5. Rezervaci je možno zrušit nejpozději do 8:00 hod hracího dne.

6. V případě nepříznivého počasí správce sdělí sekretariátu, které rezervované hodiny se neuskutečnily a správce systému

(sekretariát) vrátí členovi odpovídající počet rezervovaných kreditů.

7. Mládež do 18 let může hrát do 17 hodin bez omezení.

8. Rezervaci mládeže do 17 hod s dospělým členem rezervuje pracovník sekretariátu  na základě objednávky dospělého

člena. Označení v systému: LTC ČEKATEL.

10. Mládež 15-18 let se může nad rámec paušálního hracího poplatku zaregistrovat v rezervačním systému. Poplatek        20,-Kč/1kredit.

11. Mládež do 18-ti let-nečlenové hradí hrací poplatek jako host snížený o 50% (kredit 50Kč).

12. Ukončit hru je třeba tak, aby byl dvorec upraven a připraven ke hře pro dalšího zájemce.

 

VI. Kontrola dodržování řádu

1. Kontrolou dodržování Organizačního řádu je pověřen službu konající správce, pracovníci  sekretariátu, příp. členové

Správní rady LTC.

2. Správce, člen sekretariátu, případně člen Správní rady je oprávněn vykázat hráče z dvorce  pokud nedodrží výše uvedené

zásady obsazování dvorců.

3. Při opakovaných problémech může Správní rada pozastavit členství dotčené osobě do termínu konání nejbližší Valné

hromady, přičemž tato sankce nezakládá postiženým osobám nárok na jakoukoliv finanční kompenzaci.

 

VII. Závěrečná ustanovení

Tento organizační řád byl schválen Správní radou TJ LTC Poděbrady dne 10. 4. 2019 a platí od 15. 4. 2019.

 

 

Ing. Vladimír  V r c h o t a

předseda Správní rady

TJ LTC Poděbrady z.s.

 

© LTC Poděbrady