Usnesení z Valné hromady

konané dne 18. března 2018

 

Valná hromada TJ LTC Poděbrady z.s.

 

A. Schvaluje


1. Orgány valné hromady

řídící VH: Václav Zítko

zapisovatel: Václav Zítko

 

2. Volbu komisí

mandátovou: Jiřina Pohořálková, Radka Vrchotová

volební:        Vladimír Vrchota, Pavel Bažant, Martina Pravcová

návrhovou:   Jiří Simandl, Pavel Schuster

3. Program valné hromady

4. Změnu členské základny:

4.1. Nové členy: celkem v počtu 30 členů

4.2. Nové členy-čekatelé: celkem v počtu 42 členů - čekatelů

4.3. Ukončené členství: celkem v počtu 31 členů.

4.4. Ukončené členství-čekatelé: celkem v počtu 23 členů-čekatelů

Konkrétní jména viz příloha č. 2

4.5. Celkový počet členů k 31.12.2017: 315 (z toho 139 členů-čekatelů)

5. Zprávu o činnosti TJ LTC za rok 2017 a za období 2015 - 2017

6. Zprávu o hospodaření TJ LTC za rok 2017

7. Rámcový plán činnosti na rok 2018 vč. termínové listiny na rok 2018

8. Finanční rozpočet na rok 2018

9. Finanční poplatky pro rok 2018

10. Volbu členů do orgánů

10.1. Správní rady: Pavel Bažant, Milan Herda, Pavel Schuster, Jiří Simandl, Vladimír Vrchota

10.2. Revizní komise: Ilona Novotná, Miroslav Trajhan, Zbyněk Votík

11. Odměňování při dobrovolných brigádách: 1 hodina = 1 kredit

12. Zákaz kouření v budově a ostatních prostorách s výjimkou vymezeného prostoru.

 

B. Bere na vědomí


1. Informaci o splnění usnesení z valné hromady konané v roce 2017

2. Zprávu revizní komise k hospodaření a řídící činnosti Správní rady za rok 2017 včetně jejich závěrů.

3. Informaci o volbě předsedy Správní rady Vladimíra Vrchoty, který se tak stal statutárním zástupcem ternisového

klubu na další 3 leté období a předsedy reviziní komise Zbyňka Votíka rovněwž na 3 leté volební období.

 

C. Ukládá vedení TJ LTC


1. Projednat veškeré podnětné náměty, které zazněly v diskusi a zaujmout k nim stanovisko na nejbližším zasedání.

2. Zabezpečit činnost TJ LTC v roce 2018 ve smyslu schváleného rámcového plánu činnosti, termínové listiny

a finančního rozpočtu.

3. Zprovoznit přetlakovou tenisovou halu na další 10.sezónu do termínu 15.10.2018.

4. Prověřit a uipřesnit organiziační řád pro letní sezónu na další jubilejní 10.sezónu ve smyslu připomínek v diskusi.

 

 

D. Ukládá sekretariátu TJ LTC:


1. Zajistit plán činnosti a akce dle schválené termínové listiny na rok 2018

2. Pravidelně aktualizovat v roce 2018 webové stránky a Facebook TJ LTC Poděbrady z.s.

3. Zajistit další kooperaci s Městskou realitní, a.s. při zajišťování údržby v roce 2018 a dalších letech.

5. Připravit termínovou listinu na zimní halovou sezónu 2018/2019.

6. Zajistit změny ve spolkovém rejstříku ve smyslu provedených voleb.

 

 

Toto usnesení bylo schváleno 22 přítomnými členy, 1 byl proti.

 

Počet členů – voličů: 176 členů

Počet přítomných: 23 členů, tj. 13,1 % účasti

 

 

Přílohy:

č. 1 prezenční listina přítomných na VH

č. 2 změny v členské základně členů a členů-čekatelů v roce 2017

č. 3 stavy a jmenovitý seznam členů k 31.12.2017


 

V Poděbradech dne 19. 3. 2018

Zpracoval: Václav Zítko

 

 

Ing. Vladimír V r c h o t a

předseda Správní rady

TJ LTC Poděbrady z.s.

 

 

© LTC Poděbrady