Interní pokyn č. 3 – zimním halová sezóna – platby, nemoc


Vzhledem k tomu, že na počátku zimní halové sezóny dochází k nedisciplinovanosti z hlediska termínu platby poplatku za pronájem dvorců a v průběhu zimní halové sezóny dochází k nepřítomnosti hráčů na trénincích z důvodu nemoci či úrazu        a poplatek za pronájem dvorců je relativně vysoký stanovíme tato závazná pravidla.

  1. Pro trenéry v zimním halovém období  stanovíme závazný termín rozdělení tenistů do tréninkových skupin a písemné předání do sekretariátu  do 30.září.
  2. Sekretariát bude do 7.října informovat rodiče tenistů o výši a termínu úhrady vypočtené částky za zimní halovou sezónu.
  3. Drobné změny oproti původnímu rozdělení tenistů do tréninkových skupin lze  ještě realizovat nejpozději do 15.října s tím, že původní poplatek za pronájem a rezervaci dvorce bude přepočítán dle definitivního rozdělení hráčů do tréninkových skupin. Tuto změnu sekretariát oznámí neprodleně rodičům.
  4. Termín úhrady stanového poplatku za pronájem a rezervaci dvorce na zimní halovou sezónu je stanoven nejpozději do 31.října. Pokud je částka vyšší než 5 000 Kč, potom lze platbu rozložit na 2 splátky s tím, že druhá splátka bude uhrazena nejpozději do 31.ledna.
  5. Nedodržení termínu platby za zimní halovou sezónu bude mít za následek pozastavení tréninků příslušného hráče         a dále vyšší sazbu za pronájem dvorců namísto 280,- Kč 310,- Kč/1 hod..
  6. Po uvedeném termínu, pokud dojde k onemocnění či zranění hráče tak po omluvě hráče předem

6.1. při nepřítomnosti hráče na tréninku z důvodu nemoci či úrazu do 4 tréninkových hodin se žádná finanční  náhrada neposkytuje, ale omluvené hodiny z důvodu nemoci či úrazu budou realizovány trenérem v náhradním  termínu. Trenéři využijí volné hodiny v týdnu resp. o víkendu. V tom případě tento hráč nehradí žádný další poplatek  za pronájem dvorce. Poplatek za pronájem dvorce spoluhráče zůstává beze změny.

 

6.2. při nepřítomnosti hráče na tréninku z důvodu nemoci či úrazu od 5 tréninkových hodin a více budou tyto  hodiny uhrazeny hráči odpovídající sazbou a počtem omluvených tréninkových hodin z důvodu nemoci či úrazu.  Poplatek za pronájem dvorce spoluhráče zůstává i v tomto případě beze změny.

 

Platnost uvedeného pokynu je od 1.10.2019 a platí vždy po celou zimní halovou sezónu.

 

V Poděbradech dne 1.10.2019

Zpracoval: V. Zítko

 

Schválil:  Ing. Vladimír  V r ch o t a                  Správní rada schválila dne 27.1.2020

předseda Správní rady

TJ LTC Poděbrady z. s.

 

© LTC Poděbrady