STANOVY TJ LTC PODĚBRADY z. s.

 

I. PRÁVNÍ POVAHA, NÁZEV A SÍDLO

 

§ 1

Tenisový klub TJ LTC Poděbrady z. s. (dále též „LTC“) je spolkem fyzických osob, který se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

 

§ 2

Plný název spolku je TJ LTC Poděbrady z. s., přičemž LTC je zkratkou pro Lawn Tennis Club. Název je možné doplnit (po schválení Valnou hromadou) o jméno případného generálního partnera LTC.

 

§ 3

Sídlem spolku jsou Poděbrady, adresa: Jana Opletala 845, 290 01 Poděbrady III.

 

§ 4

Klubové barvy jsou žlutá, bílá a červená. Vlajka představuje dva svislé pruhy s obráceným hrotem ve žluté a bílé barvě s tím, že v horní třetině je umístěn znak klub představující stylizované srdce zavěšené na tenisové síti v levém oblouku se žlutým tenisovým míčem, vše doplněné názvem TJ LTC Poděbrady. O právu využívat klubový znak a vlajku rozhoduje Správní rada nebo Valná hromada.

 

 

II. ÚČEL A CÍLE

 

§ 1

Účelem LTC je vytváření podmínek pro rozvoj tenisu a s tím související i všestranná péče o jeho rozvoj, ochrana práv a oprávněných zájmů jeho členů v souvislosti s jejich činností v rámci aktivit LTC.

 

§ 2

K naplnění tohoto poslání LTC zejména:

a) zastupuje, prosazuje a hájí zájmy svých členů i zájmy klubu jako celku u orgánů státní správy, místní samosprávy, svazových a tělovýchovných orgánů a organizačních složek.

b) řídí a koordinuje činnost organizačních složek LTC, podporuje výkonnostní tenis, výchovu mládeže a rozvoj rekreačního tenisu

c) vydává k zabezpečení chodu a činnosti LTC vlastní vnitřní řády, předpisy a pravidla v návaznosti na stanovy LTC

d) pečuje o vlastní a pronajatý majetek určený pro aktivity LTC

e) pořádá tenisové a společensko – kulturní události ve své působnosti nebo pověřuje jejich uspořádáním smluvní partnery

f) získává finanční a jiné prostředky pro LTC, buď sám nebo prostřednictvím třetích osob. Vzájemný vztah mezi LTC a třetí osobou je určen smluvním vztahem, jehož jednotlivá ustanovení nejsou v rozporu se stanovami LTC a právním řádem ČR.

 

 

III. ČLENSKÁ ZÁKLADNA

 

 

§ 1

Členskou základnu LTC tvoří členové a čekatelé členství.

 

§ 2

Členství v LTC může mít následující formy:

a) řádný člen

b) čestný člen

c) čekatel členství.

 

§ 3

Členem LTC se může stát každá osoba starší 18-ti let, která má zájem se podílet na plnění poslání LTC, zejména rozvíjet výkonnostní nebo rekreační tenisovou činnost, splní stanovené podmínky (viz § 9 této kapitoly) a jejíž členství je schváleno Valnou hromadou.

 

§ 4

Řádným členem LTC je osoba starší l8-ti let, která byla přijata za člena LTC Valnou hromadou a v běžném roce uhradila nejpozději do 30. 6. členský příspěvek.

 

§ 5

Sekretariát může nového uchazeče o členství podmíněně přijmout za řádného člena LTC, nejdéle však do data konání nejbližší Valné hromady (dále také „VH“) Uchazeč musí svou žádost předložit písemně Sekretariátu a uhradit stanovený vstupní poplatek a členský příspěvek. Pokud VH neodsouhlasí udělení řádného členství, je dotčené osobě vrácen vstupní poplatek i členský příspěvek a členství bez možnosti odvolání okamžitě ukončeno.

 

§ 6

V mimořádných a odůvodněných případech může Správní rada LTC upustit u nového člena od úhrady části či celého vstupního poplatku.

 

§ 7

Čestným členem LTC je osoba, která významným způsobem přispěla k naplnění cílů a poslání LTC a Valná hromada na návrh Správní rady LTC hlasováním rozhodla o udělení tohoto čestného statutu. Tento statut, při dodržení všech práv a výhod řádného člena, zbavuje čestného člena povinnosti hradit hrací poplatky.

 

§ 8

Čekatelem členství se může stát každá osoba ve věku od 5 do 18 let, která písemně prostřednictvím svých zákonných zástupců požádá o přijetí za čekatele členství a uhradí stanovený členský příspěvek. O jeho přijetí rozhoduje Sekretariát v souladu s plánem činnosti LTC. Proti rozhodnutí Sekretariátu lze podat písemné odvolání k Správní radě LTC, která je povinna o něm rozhodnout na svém nejbližším zasedání.

 

§ 9

Čekatel členství při dovršení 18-ti let, který řádně hradil členské příspěvky, se stává na návrh Správní rady a po odsouhlasení Valné hromady řádným členem bez vstupního poplatku. Dovršením 18-ti let ztrácí status čekatele členství platnost.

 

 

IV. PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ

 

§ 1

Každý člen má právo:

a) účastnit se Valné hromady klubu s právem hlasovat a zde vystupovat

b) po dovršení 21-ti let být zvolen do Správní rady LTC a Revizní komise (dále též RK)

c) být pravdivě informován o činnosti týkající se LTC

d) předkládat návrhy a podněty k činnosti LTC a obracet se s připomínkami nebo stížnostmi k orgánům LTC a být informován o jejich vyřízení

e) využívat služeb poskytovaných LTC všem členům

 

§ 2

Čekatel členství má právo:

a) účastnit se Valné hromady klubu s právem zde vystupovat

b) být pravdivě informován o činnosti týkající se LTC

c) předkládat návrhy a podněty k činnosti LTC a obracet se s připomínkami nebo stížnostmi k orgánům LTC a být informován o jejich vyřízení

d) využívat služeb poskytovaných LTC všem čekatelům

 

§ 3

Každý člen a čekatel členství je povinen:

a) dodržovat stanovy LTC, usnesení Valné hromady, řády LTC a řídit se pokyny Správní rady LTC, respektive Sekretariátu LTC

b) respektovat dohody uzavřené mezi LTC a třetími stranami

c) chovat se tak, aby nebylo poškozeno dobré jméno a zájmy LTC a práva jeho členů

d) v návaznosti a v souladu s ustanoveními kap. III. platit členský příspěvek a hrací poplatek v termínu stanoveném organizačním řádem LTC

e) informovat Sekretariát LTC o změnách osobních údajů potřebných pro evidenci členů

f) zúčastnit se jednání Sekretariátu LTC na základě jeho výzvy

g) zúčastnit se jednání Revizní komise na základě výzvy předsedy Revizní komise

 

§ 4

Každý člen a čekatel členství má nárok na úhradu nákladů, které mu vznikly v souvislosti s plněním úkolů v rámci práce pro LTC.

 

 

V. ZÁNIK ČLENSTVÍ

 

§ 1

Členství v LTC zaniká:

a) písemným oznámením člena o ukončení svého členství v LTC Sekretariátu LTC

b) vyloučením člena LTC

c) vyškrtnutím na základě neuhrazení členského příspěvku

d) úmrtím člena

e) zánikem LTC

 

§ 2

Členství podle § 1 odst. a) zaniká dnem doručení oznámení o ukončení členství.

 

 

§ 3

Členství podle § 1 odst. b) zaniká rozhodnutím Valné hromady na základě přímo předloženého návrhu z pléna, případně na základě předcházejícího rozhodnutí Správní rady LTC. Správní rada LTC může s okamžitou platností pozastavit členství, pokud jednání a chování dotyčného člena je v rozporu se stanovami LTC, případně hrubým způsobem porušuje provozní a organizační řády klubu, či poškozuje dobré jméno LTC. Pozastavení členství na dobu určenou Správní radou LTC zbavuje člena LTC všech práv a výhod kromě práva zúčastnit se Valné hromady. Pokud pozastavení členství trvá do data konání Valné hromady, je Správní rada LTC povinna navrhnout Valné hromadě vyloučení dotčeného člena z LTC. Platné pozastavení členství ani vyloučení nezakládá dotčené osobě právo na vrácení již zaplacených poplatků a příspěvků nebo jejich části za dané období. Pokud Valná hromada nerozhodne o vyloučení člena, jehož členství bylo Správní radou LTC pozastaveno, pozastavení členství se ruší a dotyčnému členovi se obnovují všechna práva s členstvím spojená.

 

§ 4

Členství podle § 1 odst. c), d) a e) zaniká k danému datu.

 

 

VI. EVIDENCE ČLENSKÉ ZÁKLADNY

 

§ 1

Sekretariát LTC vede seznam členů a čekatelů členství, obsahující vždy jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresu trvalého bydliště, datum zahájení a ukončení příslušnosti k LTC, kontaktní telefon a emailovou adresu.

 

§ 2

Každý člen i čekatel členství je povinen sdělit Sekretariátu LTC své evidenční údaje i jejich změny pro interní potřeby LTC a příslušného sportovního svazu.

 

§ 3

Sekretariát LTC vede na svých internetových stránkách aktuální seznam čekatelů členství, řádných a čestných členů, jako důkaz příslušnosti k LTC.

 

§ 4

Při používání osobních údajů členské základny je LTC vázán právními předpisy o ochraně osobních dat.

 

 

VII. ORGÁNY LTC

 

§ 1

Orgány LTC jsou:

a) Valná hromada (dále též jako „VH“)

b) Správní rada (dále též jako „SR“)

c) Sekretariát (dále též jako „Se“)

d) Revizní komise (dále též jako „RK“ )

 

§ 2

Funkční období volených orgánů LTC jsou 3 roky. Členové LTC mohou být voleni do funkcí opětovně bez omezení. Vylučuje se však souběh funkcí ve Správní radě, Revizní komisi a Sekretariátu LTC.

 

 

§ 3

Členové volených orgánů LTC („funkcionáři“) jsou povinni vykonávat svěřené úkoly svědomitě, s péčí řádného hospodáře a v zájmu členské základny dodržovat obecné právní normy, stanovy a řády LTC. Bez zmocnění uděleného Správní radou LTC nejsou oprávněni jednat jménem LTC. Rovněž nejsou oprávněni užívat název LTC při činnosti, která nesouvisí s činností LTC.

 

§ 4

Volby jednotlivých funkcionářů LTC provádí výlučně Valná hromada, která je také oprávněna kdykoliv kteréhokoliv funkcionáře či kterýkoli orgán jako celek odvolat, případně na základě rozhodnutí Valné hromady je Správní rada LTC povinna v souladu s právními předpisy neprodleně ukončit pracovně právní vztah s těmi členy Sekretariátu LTC i dalšími zaměstnanci, o kterých Valná hromada takto rozhodne.

 

§ 5

Výkon funkcí v LTC zaniká:

a) zvolením nového voleného orgánu po uplynutí funkčního období

b) oznámením funkcionáře o odstoupení ze své funkce

c) odvoláním Valnou hromadou

d) úmrtím funkcionáře

e) zánikem LTC

 

§ 6

Písemné oznámení o odstoupení z  funkce musí být doručeno předsedovi Správní rady LTC, případně předsedovi RK, jestliže byl odstupující člen členem RK. Ústní oznámení lze přednést pouze na Valné hromadě, která následně zvolí zástupce. Ukončení pracovně právního vztahu člena Sekretariátu k LTC je možné provést pouze v souladu s pracovně právními předpisy, přičemž zaměstnavatele zastupuje předseda Správní rady LTC.

 

§ 7

Odstoupí-li člen Správní rady LTC, nebo člen RK z funkce a neklesne-li počet členů SR, respektive RK pod 2/3 členů, volba nového člena může být odložena až na nejbližší Valnou hromadu. Pokud počet členů SR nebo RK klesne pod 2/3 původně zvolených členů, musí být nejpozději do 2 měsíců svolána mimořádná valná hromada.

 

§ 8

Odstoupí-li v průběhu volebního období z funkce předseda Správní rady LTC nebo RK, výkonem jeho funkce až do Valné hromady je pověřen člen orgánu, na kterém se většinově shodnou členové orgánu, jehož předseda odstoupil.

 

 

VIII. VALNÁ HROMADA

 

§ 1

Valná hromada je nejvyšším orgánem LTC. Řádná dále též jako Valná hromada se schází jednou do roka. Svolává ji předseda Správní rady LTC a to nejméně 14 dní před datem konání s tím, že se musí vždy uskutečnit nejpozději do konce třetího měsíce kalendářního roku.

 

§ 2

Mimořádná VH musí být svolána předsedou Správní rady LTC na základě většinového rozhodnutí Správní rady LTC nebo dle § 7 této kapitoly. Předseda RK má možnost svolat mimořádnou Valnou hromadu dle § 6 této kapitoly.

 

§ 3

Všichni členové LTC a, čekatelé členství LTC mají právo účasti na Valné hromadě. Zastoupení jinou osobou, nebo korespondenční vyjádření stanoviska je nepřípustné.

 

§ 4

O pozvání případných hostů rozhoduje Správní rada LTC, o jejich účasti a působení rozhoduje v případě sporu s konečnou platností Valná hromada.

 

§ 5

Do výlučné pravomoci Valné hromady patří:

a) schvalovat stanovy a řády LTC a jejich změny a doplňky

b) schvalovat rozpočet LTC a kontrolovat jeho plnění

c) schvalovat plán činnosti a kontrolovat jeho plnění

d) schvalovat zásady hospodaření

e) volit a odvolávat členy Správní rady LTC a Revizní komise LTC

f) schvalovat zprávy Sekretariátu LTC

g) schvalovat zprávy Správní rady LTC a Revizní komise

h) rozhodovat o dobrovolném rozpuštění LTC, o sloučení LTC s jiným subjektem, o změně právní formy organizace LTC

i) schvalovat výši vstupních poplatků, členských příspěvků a hracích poplatků

j) schvalovat přijetí nových členů LTC

k) vylučovat členy LTC

l) rozhodovat o všech dalších záležitostech, které si Valná hromada vyhradí.

 

§ 6

Domnívá-li se svým jednomyslným usnesením RK, že nastaly vážné a nepominutelné důvody ke svolání mimořádné Valné hromady, je tak předseda RK oprávněn učinit.

 

§ 7

Předseda Správní rady LTC je povinen nejpozději do 30 dnů od doručení návrhu na svolání mimořádné Valné hromady tento orgán svolat, požádá-li o to nejméně 1/3 řádných členů LTC.

 

§ 8

Valná hromada je usnášeníschopná, jsou-li přítomny alespoň 2/3 členů LTC. Pokud příslušný počet členů není v hodinu zahájení přítomen, je začátek Valné hromady posunut o 30 minut. Poté proběhne právoplatné náhradní jednání Valné hromady podle původního programu bez ohledu na počet přítomných členů.

 

§ 9

Jednání Valné hromady je právoplatné, pokud počet účastníků jednání v jeho průběhu neklesne pod 50% členů prezentovaných v okamžiku zahájení VH.

 

§ 10

Valná hromada se řídí svým jednacím řádem a v případě voleb do volených orgánů LTC volebním řádem.

 

§ 11

Rozhodnutí Valné hromady je přijato, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina přítomných členů za podmínky dodržení usnášeníschopnosti (viz § 8 a 9 této kapitoly), kromě hlasování o skutečnostech uvedených v této kapitole, § 5, odstavec h), kdy je třeba 2/3 hlasů všech členů LTC.

 

 

IX. SPRÁVNÍ RADA LTC

 

§ 1

Správní rada je statutárním orgánem LTC, má pět členů, kteří jsou voleni Valnou hromadou na dobu tří let.

 

§ 2

V čele Správní rady je její předseda. Předseda jedná za spolek navenek ve všech věcech samostatně, podepisuje jménem LTC všechny smlouvy. Ostatní členové SR mohou navenek jednat pouze spolu s předsedou. Předseda může k výkonu svých pravomocí zplnomocnit některého z členů Správní rady nebo členů Sekretariátu. Pověřený člen Správní rady nebo Sekretariátu je povinen o svých rozhodnutích učiněných v době platnosti zplnomocnění předsedu informovat v nejbližší možné době.

 

§ 3

Místopředseda zastupuje předsedu v plném rozsahu jeho pravomocí v případě, že předseda je dlouhodobě nepřítomen nebo není schopen vykonávat svou funkci nebo po odstoupení předsedy.

 

§ 4

Předsedu a místopředsedu volí ze svého středu členové Správní rady.

 

§ 5

V případě, že počet členů Správní rady LTC klesne pod 2/3, je Správní rada LTC povinna nejpozději do 60 dnů svolat mimořádnou Valnou hromadu za účelem doplnění svých členů.

 

§ 6

Správní rada rozhoduje ve sboru nadpoloviční většinou na řádných, případně mimořádných zasedáních Správní rady.

 

§ 7

Počet řádných zasedání Správní rady LTC je nejméně 6 x do roka.

 

§ 8

Správní rada je oprávněna část svých výkonných pravomocí písemným rozhodnutím přenést na Sekretariát LTC.

 

§ 9

Správní rada se nemůže vyvázat z řídící činnosti klubu a jeho Sekretariátu, kterému vytyčuje základní programové cíle a to dlouhodobé na dobu jednoho roku a krátkodobé mezi řádnými jednáními Správní rady. Plnění těchto úkolů na svých řádných jednáních průběžně kontroluje.

 

§ 10

Člen Správní rady nemůže individuálně rozhodovat ani úkolovat Sekretariát LTC s výjimkou předsedy Správní rady. Jeho operativní rozhodnutí může být na vyžádání členů Správní rady přezkoumáno Správní radou na nejbližším řádném, případně mimořádném zasedání Správní rady. O závažných rozhodnutích mimo zasedání Správní rady má její předseda povinnost písemně informovat její členy.

 

 

§ 11

Zasedání Správní rady se stanovují vždy na celý rok dopředu s tím, že mimořádné zasedání Správní rady se musí uskutečnit, požádají-li o to nejméně dva členové Správní rady LTC, případně na základě rozhodnutí předsedy Správní rady.

 

§ 12

Členem Správní rady nemůže být člen Sekretariátu, ani osoba v trvalém pracovním poměru k LTC

 

§ 13

Zasedání Správní rady se s hlasem poradním může účastnit předseda RK nebo jeho zástupce. Povinná účast je pro členy Sekretariátu. Na požádání a na základě většinového souhlasu Správní rady se zasedání jako host může zúčastnit kterýkoliv člen LTC.

 

§ 14

Z jednání Správní rady se pořizuje zápis.

 

§ 15

Členství ve Správní radě je dobrovolné.

 

 

X. SEKRETARIÁT LTC

 

§ 1

Sekretariát LTC je poloprofesionální exekutivní orgán LTC, který zabezpečuje běžný provoz LTC.

Pracovníky Sekretariátu navrhuje člen LTC a schvaluje Správní rada.

 

§ 2

Člen Sekretariátu, zaměstnanec LTC nemůže být současně členem Správní rady LTC ani RK LTC.

 

 

§ 3

Sekretariát je za svou činnost odpovědný Správní radě LTC a jí je také řízený.

 

§ 4

Sekretariát je ve své exekutivní činnosti vázán předpisy a řády, usnesením Valné hromady a Správní rady LTC. Nemůže překročit pokyny vydané Správní radou LTC.

 

§ 5

Nejméně jedenkrát do měsíce se konají porady Sekretariátu. Členové sekretariátu jsou o výsledku porady a rozhodnutích na ní učiněných povinni informovat členy Správní rady na jejím nejbližším zasedání.

 

§ 6

Pracovníci Sekretariátu vykonávají práce v rozsahu stanovené pracovní činnosti, řídí zaměstnance v rámci svých kompetencí a kontrolují jejich činnost.

 

§ 7

Pracovníci Sekretariátu jsou povinni informovat o dění v klubu, rozhodnutích a opatřeních Sekretariátu na nejbližším zasedání Správní rady. V neodkladných záležitostech kontaktují předsedu Správní rady.

 

XI. REVIZNÍ KOMISE

 

§ 1

Revizní komise je kontrolním orgánem LTC, má 3 členy zvolené z řad členů LTC. RK je volena Valnou hromadou zpravidla z více návrhů a řídí se vlastním jednacím řádem schváleným Valnou hromadou.

 

§ 2

Ze svého středu volí členové Revizní komise předsedu RK.

 

§ 3

RK je nezávislá na Správní radě LTC a za svou činnost odpovídá Valné hromadě. Členové RK jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti LTC a kontrolují, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a platnými předpisy.

 

§ 4

RK dohlíží na výkon působnosti Správní rady LTC a Sekretariátu v zájmu jeho členů. RK nemůže úkolovat Správní radu LTC ani Sekretariát, ten však musí být činnosti RK nápomocen. RK má právo pozastavit výkon rozhodnutí Správní rady LTC a Sekretariátu, nabude-li dojmu, že je v rozporu se stanovami či schválenými řády LTC nebo obecně závaznými předpisy.

 

§ 5

Revizní komise zejména

a) kontroluje dodržování a plnění usnesení Valné hromady, dodržování stanov a ostatních závazných vnitřních pravidel

b) kontroluje hospodaření, plnění rozpočtu LTC, má proto právo požadovat předložení s tím souvisejících dokladů a vysvětlení.

c) přezkoumává účetní závěrky a předkládá své vyjádření Valné hromadě

d) nejméně dvakrát za rok vydává svou kontrolní zprávu o činnosti, která je veřejně přístupná všem členům LTC

e) předkládá Valné hromadě souhrnnou zprávu o své činnosti

f) projednává a řeší stížnosti členů LTC

 

§ 6

RK svolává její předseda, nebo pokud o to požádá 1 ze členů komise, případně předseda Správní rady LTC.

 

§ 7

V případě nejasnosti výkladu stanov LTC či jiných řádů a pravidel schválených Valnou hromadou, vydává závazné stanovisko, které může být změněno pouze Valnou hromadou.

 

 

XII. JEDNÁNÍ JMÉNEM LTC

 

§ 1

Za LTC se podepisuje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu LTC připojí svůj vlastnoruční podpis osoba oprávněná jednat jménem LTC.

 

XIII. HOSPODAŘENÍ A MAJETEK

 

§ 1

LTC hospodaří s vlastním a pronajatým majetkem.

 

§ 2

Pořízení, likvidaci, prodej a pronájem hmotného a nehmotného investičního majetku, jehož účetní hodnota převyšuje 500.000,- Kč, jakož i zřízení věcného břemene zástavního práva k takovému majetku podléhá předchozímu schválení Valné hromady.

§ 3

Hospodaření LTC se uskutečňuje v souladu s rozpočtem schváleným Valnou hromadou.

 

§ 4

Finanční zdroje LTC tvoří:

a) vstupní poplatky, členské příspěvky a hrací poplatky v částkách schválených Valnou hromadou

b) příjmy z pronájmů a služeb poskytovaných LTC

c) příjmy z dotací tělovýchovných, svazových a jiných orgánů a institucí

d) příjmy z reklamy a propagace

e) dary právnických a fyzických osob

f) příjmy z jiné činnosti

§ 5

Řádní členové LTC a čekatelé členství jsou povinni uhradit Valnou hromadou odsouhlasené členské příspěvky a poplatky v běžném roce způsobem a v částkách dle organizačního řádu LTC nebo rozhodnutí Valné hromady.

 

§ 6

Získané finanční zdroje slouží ke krytí všech výdajů souvisejících s činností LTC.

 

§ 7

Zisk nebo ztrátu nelze rozdělovat mezi členy LTC.

 

 

XIV. ZÁNIK A LIKVIDACE LTC

 

§ 1

LTC zaniká:

a) dobrovolným rozpuštěním

b) sloučením s jiným spolkem

c) pravomocným rozhodnutím soudu o jeho zrušení.

 

§ 2

O dobrovolném rozpuštění nebo sloučení s jiným spolkem rozhoduje výlučně Valná hromada dle čl.VIII/5/h.

§ 3

Usnesení Valné hromady o dobrovolném rozpuštění musí obsahovat ustanovení o určení orgánu, který provede majetkové vypořádání.

 

XV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

§ 1

Pro náležitosti těmito stanovami neupravenými, platí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a všechny závazné dokumenty Českého tenisového svazu.

 

§ 2

Jakákoliv změna nebo doplnění stanov musí být schváleno VH, tj. nadpoloviční většinou prezentovaných členů LTC, vyjma změny nebo doplnění kapitoly VIII § 5, odst. h), které musí být schváleno nejméně 2/3 všech členů LTC.

 

§ 4

Kontinuální archivaci Stanov LTC, návazných řádů, včetně jejich změn či dodatku, zajišťují Sekretariát LTC a Revizní komise LTC.

 

§ 5

Tyto stanovy nabývají platnosti okamžikem schválení Valnou hromadou dne 20. března 2016.

 

 

 

 

© LTC Poděbrady