TJ LTC Poděbrady z.s.

tenisový klub

U s n e s e n í


z    V a l n é    h r o m a d y


konané dne 27. března 2022


V a l n á   h r o m a d a 

A.   Schvaluje

 

 1. Orgány valné hromady

řídící VH: P. Schuster

zapisovatel: J. Herda


 1. Volbu komisí

mandátová: J. Hrušková, Zvěřinová

návrhovou:   Milan Herda, Pavel Schuster


 1. Program valné hromady
 2. Změnu členské základny:

4.1. Nové členy: celkem v počtu 11 členů

4.2.  Nové členy-čekatelé: celkem v počtu 48 členů - čekatelů

4.3. Ukončené členství: celkem v počtu 22 členů.

4.4. Ukončené členství-čekatelé: celkem v počtu 23 členů-čekatelů

Konkrétní jména viz příloha č. 2

4.5. Celkový stav členské základny k 31.12.2021 činí 328 (z toho 155 členů a 173 členů-čekatelů do 18-ti let)

5.    Zprávu o činnosti TJ LTC za rok 2021

6.    Zprávu o hospodaření TJ LTC za rok 2021

7.    Rámcový plán činnosti na rok 2022 vč. termínové listiny na rok 2022

8.    Finanční rozpočet na rok 2022

9.    Finanční poplatky na letní období pro rok 2022

10. Finanční poplatky na zimní období pro rok 2022/2023

11. Zavedení povinné brigádnické činnosti pro členy a čekatele členství dle Interního

Pokynu č.1/2022 Brigádnická činnost


B.  Bere na vědomí

 1. Informaci o splnění usnesení z Valné hromady konané v roce 2021
 2. Zprávu revizní komise k hospodaření a řídící činnosti Správní rady za rok 2021 včetně jejich závěrů.

 

 

 

C.  Ukládá Správní radě

 1. Projednat veškeré podnětné náměty, které zazněly v diskusi a zaujmout k nim stanovisko na nejbližším zasedání.
 2. Zabezpečit činnost TJ LTC v roce 2022 ve smyslu schváleného rámcového plánu činnosti, termínové listiny a finančního rozpočtu.
 3. Zprovoznit přetlakovou 15.10.2022 tenisovou halu na další sezónu

 

D. Ukládá sekretariátu TJ LTC:

 

1.  Zajistit plán činnosti a akce dle schválené termínové listiny na rok 2022

2.  Pravidelně aktualizovat webové klubové stránky a Facebook .

3.  Zajistit další kooperaci s Městem poděbrady při zajišťování údržby v roce 2022

a dalších letech.

 1. Připravit termínovou listinu na zimní halovou sezónu 2022/2023
 2. Připravit ceník na zimní halovou sezonu 2022/2023

Toto usnesení bylo schváleno všemi přítomnými členy.

Počet členů – voličů: 155  členů

Počet přítomných:     22 členů, tj. 14%_účasti

 

 

Příloha č. 1  prezenční listina přítomných na VH

2. změny členské základny v roce 2021

3. členská základna – stavy a jmenovitý seznam členů k 31.12.20201

 

V Poděbradech dne 27. 3. 2022

Zpracoval: Milan Herda, Pavel Schuster

Zapsal: Jan Herda

 

 

 

Ing. Vladimír   V r c h o t a 

předseda Správní rady

TJ LTC Poděbrady z .s.

 

© LTC Poděbrady