TJ LTC Poděbrady z.s.


tenisový klubUsnesení


z Valné hromadykonané dne 31. 5 2020


Valná   hromada

 

 

A. Schvaluje

 

1. Orgány valné hromady

řídící VH: Ing. Pavel Schuster

zapisovatel: Václav Zítko

 

2. Volbu komisí

mandátová: Jiřina Pohořálková, RadkaVrchotová

návrhová: Jiří Simandl, Ing. Pavel Schuster

 

3. Program valné hromady


4. Změnu členské základny:
4.1. Nové členy: celkem v počtu  11 členů
4.2. Nové členy-čekatelé: celkem v počtu 30 členů - čekatelů
4.3. Ukončené členství: celkem v počtu 26 členů.
4.4. Ukončené členství-čekatelé: celkem v počtu 28 členů-čekatelů. Konkrétní jména viz příloha č. 2.
4.5. Celkový počet členů k 31.12.2019 309 členů, z toho: 152 členů a 157 členů-čekatelů do 18-ti let

 

5.    Zprávu o činnosti TJ LTC za rok 2019

6.    Zprávu o hospodaření TJ LTC za rok 2019 včetně plnění rozpočtu
7.    Rámcový plán činnosti na rok 2020 vč. termínové listiny na rok 2020
8.    Finanční rozpočet na rok 2020
9.    Finanční poplatky včetně schválených změn pro rok  2020 (platby přes účet)
10.  Zavedení povinné brigádnické činnosti pro čekatele členství a členy.

 

B. Bere na vědomí

 

1. Informaci o splnění usnesení z valné hromady konané v roce 2019
2. Zprávu revizní komise k hospodaření a řídící činnosti Správní rady za rok 2019 včetně jejich závěrů.

 

 

C. Ukládá Správní radě


1. Projednat veškeré podnětné náměty, které zazněly v diskusi a zaujmout k nim stanovisko na nejbližším zasedání.
2. Zabezpečit činnost TJ LTC v roce 2020 ve smyslu schváleného rámcového plánu činnosti, termínové listiny a finančního             rozpočtu.
3. Realizovat nákup a montáž přetlakové třídvorcové  tenisové haly na 1.sezónu do termínu  20. 10. 2020.
4. Zpracovat směrnici a zavést brigádnickou činnost jako povinnost pro členy našeho tenisového klubu ve věku od 15 do 65 let.
5. Zajistit novou cenovou kalkulaci na pronájem nové třídvorcové haly od října 2020 (zvýšení všech sazeb v průměru o 10%,        zjednodušeně o 30 Kč).

 

 

D. Ukládá sekretariátu TJ LTC:


1. Zajistit plán činnosti a akce dle schválené termínové listiny na rok 2020

2. Pravidelně aktualizovat webové stránky a facebook .

3. Zajistit další kooperaci s Městskou realitní, a.s. při zajišťování údržby v roce 2020 a dalších letech.

4. Připravit termínovou listinu na zimní halovou sezónu 2020/2021

 

 

Toto usnesení bylo schváleno všemi přítomnými členy.

Počet členů – voličů:  182 členů

Počet přítomných:  23  členů, tj.  12,6 % účasti

Počet hostů  0

 

Příloha

č.1  prezenční listina přítomných na VH

č.2. změny členské základny v roce 2019


V Poděbradech dne 31. 5. 2020

 

Zpracoval: Ing. Pavel Schuster, Jiří Simandl

Zapsal: Václav Zítko

 

 

Ing. Vladimír  Vrchot a 

předseda Správní rady

TJ LTC Poděbrady z.s.

 

© LTC Poděbrady