TJ LTC Poděbrady z.s.

tenisový klub


U s n e s e n í z   V a l n é    h r o m ad y


konané dne 28. dubna 2024

 

V a l n á   h r o m a d a 

 

A.   Schvaluje

 

  1. Orgány valné hromady

řídící VH: P. Schuster

zapisovatel: J. Herda

  1. Volbu komisí

mandátová: Hrušková, Vrchotová, Zvěřinová

návrhovou:   Doležal, Simandl, Šebová

  1. Program valné hromady
  2. Změnu členské základny:

4.1. Nové členy: celkem v počtu 11 členů

4.2.Ukončené členství: celkem v počtu 21 členů.

4.3. Ukončené členství-čekatelé: celkem v počtu 51členů-čekatelů

Příloha č. 2 – Jmenný seznam

4.4. Celkový stav členské základny k 31.12.2023 činí 275.

5.    Zprávu o činnosti TJ LTC za rok 2021-2023

6.    Zprávu o hospodaření TJ LTC za rok 2023

7.    Rámcový plán činnosti na rok 2024 vč. termínové listiny na rok 2024 viz.příloha č.4

8.    Finanční rozpočet na rok 2024

9.    Finanční poplatky na letní období pro rok 2024

10.  Složení Správní rady TJ LTC Poděbrady ve složení: Vrchota, Bažant, Schuster, Herda, Potočný – předseda: Vl. Vrchota, místopředseda: P.Bažant

11.   Složení Revizní komise: Zítko, Baumrt, Kováč – předseda: V.Zítko


B.  Bere na vědomí

  1. Informaci o splnění usnesení z Valné hromady konané v roce 2023
  2. Zprávu revizní komise k hospodaření a řídící činnosti Správní rady za rok 2023 včetně jejich závěrů.


C.  Ukládá Správní radě

  1. Projednat veškeré podnětné náměty, které zazněly v diskusi a zaujmout k nim stanovisko na nejbližším zasedání.
  2. Zabezpečit činnost TJ LTC v roce 2024 ve smyslu schváleného rámcového plánu činnosti, termínové listiny a finančního rozpočtu.
  3. Zprovoznit přetlakovou tenisovou halu na další sezónu (12.10.2024)
  4. Zajistit důstojnou oslavu ,,trojvýročí,, TJ LTC Poděbrady


D. Ukládá sekretariátu TJ LTC:


1.  Zajistit plán činnosti a akce dle schválené termínové listiny na rok 2024

2.  Pravidelně aktualizovat webové klubové stránky a Facebook .

3.  Zajistit další kooperaci s Městem Poděbrady při zajišťování údržby areálu v roce            2024 a dalších letech.

4.Připravit termínovou listinu na zimní halovou sezónu 2024/2025

5.Připravit ceník na zimní halovou sezonu 2024/2025

6.Zajistit důstojnou oslavu trojvýročí TJ LTC Poděbrady

Toto usnesení bylo schváleno všemi přítomnými členy.

Počet členů – voličů: 139 členů

Počet přítomných: 26 členů, tj.  19 % účasti

 

 

Příloha č. 1  prezenční listina přítomných na VH

2. změny členské základny v roce 2023

3. členská základna – stavy a jmenovitý seznam členů k 31.12.2023

4. Rámcový plán činnosti a Termínová listina 2024

 

V Poděbradech dne 28. 4. 2024

Zpracoval: Pavel Schuster

Zapsal: Jan Herda

 

 

 

Ing. Vladimír   V r c h o t a 

předseda Správní rady

TJ LTC Poděbrady z .s.

 

© LTC Poděbrady