ORGANIZAČNÍ ŘÁD TJ LTC PODĚBRADY z.s.

A. PROVOZ NA VENKOVNÍCH DVORCÍCH 2024

I. Úvod

Organizační řád je závazný pro všechny členy, čekatele členství, čestné členy, zaměstnance, hosty a návštěvníky areálu TJ LTC Poděbrady z.s. (dále jen LTC) .

II. Poplatky a příspěvky

1. Vstupní poplatek je nezbytnou podmínkou pro členství v LTC. Jeho výši schvaluje Valná hromada na návrh Správní rady.

2. Pokud dojde k ukončení členství v LTC, musí být při opětovném vstupu do LTC uhrazen aktuální vstupní poplatek.

3. Členský příspěvek platí všichni členové LTC, čekatelé členství i čestní členové, vždy za kalendářní rok.

4. Při neuhrazení členského příspěvku do 30. 6. musí být dotčený člen písemně vyrozuměn sekretariátem LTC o nutnosti uhradit členský příspěvek.

5. Neuhrazení členského příspěvku do 31.12. běžného roku má za následek ukončení členství dle Stanov LTC.

6. Hrací poplatek platí všichni členové a čekatelé členství LTC i hosté, kteří hodlají v běžném roce využívat tenisové dvorce ke hře. Jeho výši schvaluje Valná hromada na návrh Správní rady.

7. Poplatek za skřínku stanovuje Správní rada LTC a platí jej zájemce na dobu celého kalendářního roku.

8. Poplatek za pronájem dvorce vychází z hodinové sazby za dvorec, kterou na návrh Správní rady schvaluje Valná hromada. Částku lze dělit podle stanovených pravidel mezi účastníky hry.

9. Všechny poplatky jsou vratné pouze ve výjimečných případech (např. dlouhodobé onemocnění) a na základě písemné žádosti s udáním důvodu. Výši vratky schvaluje Správní rada.

III. Úhrada poplatků, pronájem

1. O změně částek za finanční poplatky může rozhodnout pouze Valná hromada.

2. Uhrazený hrací poplatek nebo pronájem dvorce opravňuje plátce k tenisové hře a k využívání příslušných šaten vč. sociálního zázemí v budově LTC.

3. Hrací poplatky členů, čekatelů členství LTC se hradí přednostně bezhotovostně na účet LTC nebo osobně v hotovosti v sekretariátu.

4. Po uhrazení členského příspěvku a hracích poplatků bude přidělen členovi nebo čekateli členství odpovídající počet hracích kreditů do rezervačního systému LTC.

5. Hosté platí hrací poplatek předem na účet nebo hotově u pověřené osoby (správce, sekretář LTC) ve stanovené výši.

6. Pokud člen nebo host se prokáže Voucherem, tak tento je platný na 1 hodinu pro celý dvorec a rezervaci zajistí správce nebo sekretariát. Předložený Voucher bude archivován v sekretariátu.

7. V odůvodněných, jednotlivých případech může Správní rada mimořádně snížit nebo prominout výši hracích poplatků a musí o tom informovat sekretariát.

8. Dlouhodobé pronájmy a pronájmy při jednorázových akcích zajišťuje sekretariát LTC, na nejbližším zasedání písemně informuje Správní radu.

 

IV. Využití areálu

1. Hrací dobu stanovuje Správní rada LTC, resp. sekretariát LTC.

2. Hráči nastupují ke hře ve vhodné obuvi a oblečení, dodržují běžné zásady slušnosti ohleduplnosti, zejména dbají, aby nerušili hráče na ostatních dvorcích.

3. Po skončení hry jsou hráči povinni upravit dvorec do provozuschopného stavu.

4. Členové LTC mohou po předchozím souhlasu Správní rady, resp. sekretariátu za úplatu pořádat nevýdělečné sportovní a společenské akce tak, aby nenarušily sportovní činnost ostatních.

5. O způsobilosti ke hře na dvorcích primárně rozhoduje správce, respektive pracovník  sekretariátu, příp.pověřený člen Správní rady LTC.

 

V. Obsazování dvorců

1. Obsazenost dvorců je zveřejněna na www.ltcpodebrady.cz v odkazu „rezervace dvorců“.

2. Členové a čekatelé členství LTC si rezervují dvorce pouze on-line systémem. Na webu www.ltcpodebrady.cz je uveden přesný postup rezervace.

3. Přihlášení do on-line systému je možné výhradně jménem (e-mail) a heslem, které si člen určil a nahlásil prostřednictvím sekretariátu správci systému.

4. Za hosty rezervuje dvorec správce příp. pracovník sekretariátu LTC, kteří zajišťují i výběr  peněz.

5. Rezervaci je možno zrušit nejpozději do 8:00 hod. příslušného hracího dne.

6. V případě nepříznivého počasí správce sdělí sekretariátu, které rezervované hodiny se neuskutečnily a správce systému (sekretariát) vrátí členovi odpovídající počet rezervovaných kreditů.

7. Mládež do 18 let může hrát do 17 hodin bez omezení.

8. Rezervaci mládeže do 17 hod s dospělým členem rezervuje pracovník sekretariátu  na základě objednávky dospělého člena. Označení v systému: LTC ČEKATEL.

10. Mládež 15-18 let se může nad rámec paušálního hracího poplatku zaregistrovat v rezervačním systému. Poplatek 40,-Kč/1 kredit.

12. Ukončit hru je třeba tak, aby byl dvorec upraven a připraven ke hře pro dalšího zájemce.

VI. Kontrola dodržování řádu

1. Kontrolou dodržování Organizačního řádu je pověřen službu konající správce, pracovníci  sekretariátu, příp. členové Správní rady LTC.

2. Správce, člen sekretariátu, případně člen Správní rady je oprávněn vykázat hráče z dvorce  pokud nedodrží výše uvedené zásady obsazování dvorců.

3. Při opakovaných problémech může Správní rada pozastavit členství dotčené osobě do termínu konání nejbližší Valné hromady, přičemž tato sankce nezakládá postiženým osobám nárok na jakoukoliv finanční kompenzaci.

VII. Závěrečná ustanovení

Tento organizační řád byl schválen Správní radou TJ LTC Poděbrady z.s. dne 28.4. 2024 a je platný s okamžitou platností.

 

V Poděbradech dne 28. 4. 2024                                                                                      Zpracoval: Jan Herda

Ing. Vladimír  V r c h o t a

předseda Správní rady

TJ LTC Poděbrady z. s.

 

© LTC Poděbrady